31 Ocak 2022

Objeler

Veri Tipleri bölümünde hatırlanacağı üzere, JavaScript’te yedi tane farklı tip olduğundan bahsedilmşiti. Altı tanesi “basit” tipler, değerleri sadece tek bir şeye eşit olabilir. ( karakter dizisi, sayı vs.)

Buna karşın objeler anahtar bilgileri ile değerlerini tutar ve daha karmaşık veri yapıları oluşturabilirler. JavaScript’te bu objeler dilin neredeyse her alanına etki etmiş durumdadır. Bundan dolayı daha derinlere inmeden nasıl çalıştıklarının öğrenilmesi gerekmekte.

Obje {...} işareti ile yaratılabilir. Objenin kendine has özellikleri mevcuttur. Bir özellik anahtar:değer ikilisinden oluşur. key( anahtar) genelde karakter dizisi olur ve “özellik ismi” olarak adlandırılır. Değer ise herhangi bir tip olabilir.

Obje bir dolap gibi düşünülebilir. Bu dolabın içindeki her klasörün bir ismi var ve bu isme göre içinde değerler mevcut. Bu key(anahtar) değerine göre dosyayı bulmak, eklemek ve silmek daha kolay olacaktır.

Boş obje (“boş dolap”) iki türlü oluşturulabilir.

let kullanici = new Object();
let kullanici = {};

Genelde {...} kullanılmaktadır. Bu şekilde tanımlamaya obje kelimesi (object literal) denir.

Kelimeler ve özellikler

Doğrudan {...} içerisine “anahtar:değer” ikilisi ile özellik eklemek mümkündür:

let kullanici = {   // obje
 isim: "Mahsun", // isim anahtarı, Mahsun değerini tutar.
 yas: 30    // yaş anahtarı 30 değerini tutar.
};

Özellik obje anahtarı ve değerden oluşur. Obje anahtarı (tanımlayıcısı) ":"'den önce, değeriyse ":" den sonra tanımlanmalıdır.

kullanici objesinde iki tip özellik vardır.

 1. İlk özellik "isim" anahtarına sahiptir ve değeri "Mahsun"'dur.
 2. İkinci özellik ise "yaş" anahtarına sahiptir ve değeri 30 dur.

kullanici objesi bir dolap ve içinde “isim” ve “yaş” değerlerinin olduğu iki klasör olarak hayal edilebilir.

Bu klasörleri istediğimiz zaman okuyabilir, yazabilir ve silebiliriz.

Özellik değerlerine . yazımı ile ulaşılabilir.

// objenin özellikleri:
alert( kullanici.isim ); // Mahsun
alert( kullanici.yas ); // 30

Değer her tipten olabilir. Boolean değeri aşağıdaki gibi eklenebilir :

kullanici.adminMi = true;

delete operatörü ile bir özellik silinebilir:

delete kullanici.yas;

Birkaç kelimeden oluşan özellik ismi yazabilirsiniz. Fakat bu durumda anahtar çift tırnak içine alınmalıdır:

let kullanici = {
 isim: "Mahsun",
 yas: 30,
 "Nemrudun Kızı": true // birkaç kelimeden oluştuğunda görüldüğü üzere tırnak içine alınması gerekmektedir.
};
Virgül

Her özellikten sonra virgül konulmalıdır. Son özellikten sonra virgül ile bitirilebilir.

let kullanici = {
 name: "Mahsun",
 age: 30,
}

Bu vigüle “bekletme” virgülü denir. Böylece yeni özellik ekleme veya silme daha kolay olur. Çünkü tüm satırlar aynıdır.

Köşeli parantez

Eğer özellik anahtarı birkaç kelimeden oluşuyorsa nokta ile bu özelliğe erişilemez:

// yazım hatası
kullanici.Nemrudun Kızı = true

Çünkü . aslında bir değişken ismi beklemektedir. Değişken tanımlarken boşluk ve başka sınırlamalar aynen . yazımı için de geçerlidir.

Bunun yerine köşeli parantez yazımı ile bunu çözebilirsiniz:

let kullanici = {};

// değer ata
kullanici["Nemrudun Kızı"] = true;

// değer al
alert(kullanici["Nemrudun Kızı"]); // true

// sil
delete kullanici["Nemrudun Kızı"];

Her şey beklendiği gibi çalışıyor. Dikkat ederseniz köşeli parantez içerisindeki kelimeler tırnak içerisinde yazılır, tek tırnak veya çift tırnak önemli değildir. Her ikisi de aynı görevi görür.

Bunun yanında aşağıdaki gibi değişken üzerinden de gidilebilir:

let anahtar = "Nemrudun Kızı";

// kullanici["Nemrudun Kızı"] = true; //ile aynı
kullanici[anahtar] = true;

Burada anahtar çalışma anında veya kullanıcının gireceği değere göre atanır. Sonrasında istenen özelliğe erişmek için kullanılabilir. Nokta yazımı köşeli parantez kadar etkin değildir. Köşeli parantez esneklik sağlar.

Örneğin:

let kullanici = {
 isim: "Mahsun",
 yas: 30
};

let anahtar = prompt("Kullanıcı hakkında ne bilmek istiyorsun?", "isim");

// değişkene göre değer alınır.
alert( kullanici[anahtar] ); // Mahsun (eğer "isim" girerse )

Hesaplanmış Özellikler

Obje tanımında da köşeli parantez kullanabiliriz. Buna Hesaplanmış Özellikler ( Computed Properties ) denir.

Örneğin:

let meyve = prompt("Hangi meyveyi istersin?", "elma");

let poset = {
 [meyve]: 5, // meyve değişkeninden objenin anahtarı alınıyor.
};

alert( poset.elma ); // eğer meyve "elma" girildiyse 5 değeri döner.

Hesaplanmış özelliklerin anlamı basittir: [meyve], özellik isminin meyve değişkeninden alınması gerektiğini bildirir.

Öyleyse eğer kullanıcı "elma" değerini girerse poset {elma:5} olacaktır.

Aslında aşağıdaki ile aynı şekilde çalışacaktır:

let meyve = prompt("Hangi meyveyi istersin?", "elma");
let poset = {};

// meyve değişkeninden objenin anahtarı alınıyor.
poset[meyve] = 5;

…fakat biraz daha iyi görünür.

Köşeli parantez içerisinde daha karmaşık ifadeler de kullanabilirsiniz:

let meyve = 'elma';
let poset = {
 [meyve + 'Yedim']: 5 // poset.elmaYedim = 5
};

Köşeli parantez nokta yazımına göre çok daha güçlüdür. Her türlü özellik ismini ve değişkeni desteklerler. Fakat yazımı biraz gariptir.

Eğer özellik isimleri tek kelime ise çoğunlukla nokta yazımı kullanılır. Eğer daha karmaşık ise bu durumda köşeli parantez kullanılır.

JavaScript dili için ayrılmış kelimeler obje içerisinde kullanılabilir.

Değişken ismi for,let,return gibi dil için ayrılmış kelimelerden oluşamaz.

Fakat obje özellikleri için böyle bir sınırlama yoktur. Değişken her türlü adlandırılabilir.

let obj = {
 for: 1,
 let: 2,
 return: 3
}

alert( obj.for + obj.let + obj.return ); // 6

Temelde tüm isimlere izin verilir, fakat bir tane özel isim vardır "__proto__" bu özel bir davranış sergiler. Örneğin obje olmayan değeri atayamazsınız:

let obj = {};
obj.__proto__ = 5;
alert(obj.__proto__); // [object Object], beklendiği gibi çalışmadı.

Kodda görüldüğü üzere, 5, ilkel bir tip olduğundan dolayı atanamadı ve görmezden gelindi.

Bundan dolayı eğer kullanıcıya bir anahtar tanımlattırılırsa bu aslında hatalara ve güvenlik açıklarına neden olabilir.

Böyle bir durumda kullanıcı “proto” seçerse tüm mantık yukarıdaki gibi çalışmaz hale gelir.

__proto__'yu normal özellik olarak tanıtma yöntemi de bulunmaktadır, bunu ilerleyen zamanlarda işlenecektir.

Map adında farklı bir veri yapısı daha vardır ve her türlü anahtarı kabul eder. Map, Set, WeakMap ve WeakSet bölümünden incelenebilir.

Özellik değeri kısaltması

Kod yazarken genelde var olan değişkenleri özelliklere isim olarak atarız.

Örneğin:

function kullaniciOlustur(isim, yas) {
 return {
  isim: isim,
  yas: yas
  // ...diğer özellikler
 };
}

let kullanici = kullaniciOlustur("Mazlum", 30);
alert(kullanici.isim); // Mazlum

Yukarıdaki örnekte özellikler değişkenler ile aynı isme sahipler. Bu çeşit kullanım çok yaygındır, hatta bundan dolayı kısaltma bile yapılmıştır. isim:isim yazmak yerine sadece isim yazılabilir:

function kullaniciOlustur(isim, yas) {
 return {
  isim, // isim: isim ile aynı
  yas  // yas: yas ile aynı
  // ...
 };
}

Aynı obje içerisinde kısaltma ve normal versiyonu kullanılabilir:

let kullanici = {
 isim, // isim:isim ile aynı.
 yas: 30
};

Varlık kontrolü

Bir objedeki her özellik erişilebilirdir. Eğer o özellik olmasa bile hata vemez!!! Olmayan bir özelliğe ulaşmaya çalıştığınızda undefined değeri döner. Bu da kolayca o özelliğin olup olmadığını kontrol etmenizi sağlar.

let kullanici = {};

alert( kullanici.olmayanOzellik === undefined ); // true "böyle bir özellik yok" demektir.

Ayrıca bunu kontrol için "in" operatörü de kullanılabilir.

Yazımı:

"anahtar" in obje

Örneğin:

let kullanici = { isim: "Mazlum", yas: 30 };

alert( "yas" in kullanici ); // true, kullanici.yas özelliği mevcut.
alert( "blabla" in kullanici ); // false, kullanici.blabla namevcut.

Yazıma dikkat ederseniz in in sol tarafında özellik ismi tırnak içinde yazılır.

Eğer tırnağı unutursanız bu durumda değişkenin değerini obje içinde arar. Halbuki bizim amacımız değişkenin isminin obje içinde aramaktır.

Örneğin:

let kullanici = { yas: 30 };

let anahtar = "yas";
alert( anahtar in kullanici ); // true, değişkenden değerini alır ve kontrol eder.
Eğer özellik undefined döndürüyorsa nasıl kontrol edilmelidir?

Genelde sıkı karşılaştırma "=== undefined" doğru çalışır. Fakat burada özel bir durum mevcuttur ve sıkı karşılaştırma da başarısız olur. Bu durumda bile "in" doğru çalışır.

Bu olay objenin özelliğinin var olduğu fakat undefined döndürdüğü durumlarda meydana gelir.

let obj = {
 test: undefined
};

alert( obj.test ); // undefined - yani böyle bir özellik yok mu?

alert( "test" in obj ); // true, özellik mevcut!

Yukarıdaki örnekte obj.test teknik olarak mevcut. Bundan dolayı in operatörü doğru bir şekilde çalışır.

Bu türde olaylar çok nadir yaşanır, çünkü bir özelliğe neredeyse kimse undefined atamaz. Genelde bilinmeyen için null veya boş değer kullanılır. Bundan dolayı in operatörü kodda yabancı görünür.

“for…in” döngüsü

Objenin içindeki anahtarlar içini adım adım gezen for..in döngüsü bulunmaktadır. Bu for(;;) döngüsünden tamamen farklıdır.

Yazım:

for(anahtar in object) {
 // her anahtar için döngü gövdesini çalıştırır.
}

Örneğin, kullanici objesinin tüm özelliklerinin çıktısını alalım:

let kullanici = {
 isim: "Mazlum",
 yas: 30,
 mazlumuGetirin: true
};

for(let anahtar in kullanici) {
 // anahtarlar
 alert( anahtar ); // isim, yas, mazlumuGetirin
 // anahtarlara göre değerler
 alert( kullanici[anahtar] ); // Mazlum, 30, true
}

Dikkat ederseniz, “for” yapısına göre döngü içerisinde let anahtar tanımı yapılabilir.

Elbette anahtar yerine istediğiniz herhangi bir değişken ismini koyabilirsiniz. Örneğin key veya property

Obje sıralaması

Objeler sıralı mıdır? Diğer bir deyişle; eğer döngü içerisinde obje yazdırılırsa bu objeye yerleştirme sırasına göre mi yazılır?

Kısa cevap: “özel bir şekilde sıralanır”. Eğer tam sayı ise değerlerine göre, tam sayı değil ise türlü objeye eklenme sırasına göre sıralanır.

Örneğin telefon kodları:

let kodlar = {
 "49": "Almanya",
 "41": "İsveç",
 "44": "İngiltere",
 // ..,
 "1": "Amerika Birleşik Devletleri"
};

for(let kod in kodlar) {
 alert(kod); // 1, 41, 44, 49
}

Bu obje belki açılan kutu içerisinde kullanılacaktı, Alman kullanıcılar düşünülerek yapılmış olabilir. Onun için Almanya birinci sıraya konulmuş fakat gördüğünüz üzere anahtar 49 olduğundan ilk değil de sonuncu sırada.

Kodu çalıştırdığınızda:

 • Amerika Birleşik Devletleri 1. sırada
 • Sonra İsveç vs.

Telefon kodları tam sayı olduğundan dolayı bu sıraya göre dizilmişlerdir.

Özellik anahtarları nasıl tam sayı olabilir ?

Burada “tam sayı” aslında sayı tipinde değil de karakter tipinde sayı olmakta. Sıralama yapılacağı sırada sayısal olarak çevriliyor ve buna göre sıralanıyor.

…Diğer yandan, eğer anahtarlar tam sayı değilse bu durumda objeye eklenme sırasına göre çıktı alınır:

let kullanici = {
 isim: "İhsan",
 soyisim: "Mümtaz"
};
kullanici.yas = 25; // yeni bir özellik ekledik

// tam sayı olaman anahtarlar objeye eklenme sırasına göre gelir.
for (let ozellik in kullanici) {
 alert( ozellik ); // isim, soyisim, yas
}

Peki telefon kodları (tam sayı değerleri) nasıl eklenme sırasına göre kullanılabilir? Bunun için her koddan önce "+" işaretini kullanmak yeterli olacaktır.

Şu şekilde:

let kodlar = {
 "+49": "Almanya",
 "+41": "İsveç",
 "+44": "İngiltere",
 // ..,
 "+1": "Amerika Birleşik Devletleri"
};

for(let kod in kodlar) {
 alert( +kod ); // 49, 41, 44, 1
}

Olması gerektiği gibi çalışır.

Referans ile kopyalama

Objeler ile ilkel tipler (karakter dizisi, sayı, boolean vs.) arasındaki temel fark objelerin saklanması ve kopyalanması “referans” ile olur.

Fakat ilkel tipler tamamen kopyalanır.

Örneğin:

let mesaj = "Merhaba!";
let karsilama = mesaj;

Sonuç olarak birbirinden bağımsız iki değişken de "Merhaba!" değerini tutar.

Objeler bu şekilde çalışmaz:

Obje değişkeni objenin kendisini değil hafızadaki adresini tutar. Diğer bir deyişle referansını tutar.

Bir objenin resmi aşağıdaki gibidir:

let kullanici = {
 isim: "Mümtaz"
};

Obje hafızada herhangi bir yerde saklandı ve kullanici değişkeni buna “referans” oldu.

Obje değişkeni kopyalandığında aslında objenin referansı kopyalanır, hafızadaki obje kopyalanmaz.

Yine objeyi bir dolap olarak düşünürseniz değişken bu dolabın anahtarıdır. Kopyaladığınız zaman dolabı değil de anahtarı kopyalamış olursunuz.

Örneğin:

let kullanici = { isim: "Mümtaz" };

let yonetici = kullanici; // referansı kopyalar.

Artık iki tane değişken var ve ikisi de aynı objeye referans oldu:

Bu iki değişkenden birini kullanarak objenin içeriği değiştirilebilir:

let kullanici = { isim: 'Mümtaz' };

let yonetici = kullanici;

yonetici.isim = 'İhsan'; // yonetici referansı kullanılarak değiştirildi.

alert(kullanici.isim); // 'İhsan', değişikliği kullanici referansında da etkili oldu. `Mümtaz` değişerek `İhsan` oldu.

Bu örnekten de anlaşılacağı üzere sadece bir tane obje var. Bir dolabın iki anahtarı olması gibi. Bu anahtarlardan biri yonetici diğeri kullanici dır. yonetıcı ile dolabı açıp bir şey değiştirip daha sonra kullanici anahtarı ile açtığınızda dolabın içindeki değişikliği görebilirsiniz.

Referansların karşılaştırılması

Eşitlik == ve sıkı eşitlik === operatörleri aynı şekilde çalışmaktadır.

İki obje anca aynı objeler ise eşittir.

Örneğin iki değişken aynı objeyi referans alırsa bu durumda eşit olurlar:

let a = {};
let b = a; // referansı kopyala

alert( a == b ); // true, iki değişken de aynı objeyi referans almaktadır.
alert( a === b ); // true

İki tane farklı objenin nasıl davrandığına bakılırsa:

let a = {};
let b = {}; // iki tane bağımsız obje

alert( a == b ); // false

Dikkat ederseniz ikisi de boş olsa bile birbirinden farklı objelerdir.

obj1 > obj2 gibi karşılaştırmalar veya ilkel tipler ile karşılaştırmalar obj == 5 mümkündür. Fakat objeler bu durumda ilkel tiplere dönüşür, nasıl çevirildiğini az sonra göreceksiniz. Fakat söylemek gerekir ki böyle karşılaştırmalar nadiren kullanılır ve kullandığında genelde kodlama hatasına neden olur.

Sabit Objeler

Sabit (const) olarak tanımlanan objeler değiştirilebilir .

Örneğin:

const kullanici = {
 isim: "Mümtaz"
};

kullanici.yas = 25; // (*)

alert(kullanici.yas); // 25

(*) satırında hata alınacakmış gibi dursa da hata alınmaz ve bir sorun olmadan çalışır. Bunun nedeni const'un referansının değişmediğinde sorun yaratmamasıdır. Daha önce de kullanici aynı objeye referans gösteriyordu, daha sonra da. içinde ne olduğu const'u ilgilendirmez. Tekrar atama yapmadığınız sürece bir sorun teşkil etmez.

Örneğin const aşağıdaki gibi bir kullanımda, yani kullanici değişkenine başka bir obje referans etmeye çalıştığımızda hata verir:

const kullanici = {
 isim: "Mümtaz"
};

// Hata (kullanici'ya tekrar atama yapılamaz)
kullanici = {
 isim : "İhsan"
};

… Peki ya objenin özellikleri nasıl sabit yapılabilir? Yani kullanici.yas = 25 yazıldığında hata vermesi nasıl sağlanır? Bunu Özellik bayrakları ve tanımlayıcılar bölümüne geldiğinizde göreceksiniz.

Klonlama, birleştirme, Object.assign

Obje kopyalanınca sadece yeni bir referans yaratıldığını söylemiştik. Peki ya objeyi kopyalamak istiyorsanız? Yani aynı dolaptan bir tane daha yapmak istiyorsanız ne yapmalısınız?

Bu elbette mümkün, bunun için JavaScript metodları bulunmaktadır. Fakat çok az ihtiyaç duyulur. Sadece referansı kopyalamak çoğu zaman yeterli olur.

Fakat bunu gerçekten istiyorsanız, yeni bir obje yaratmak ve kopyalanacak objenin yapısını adım adım kopyalamak zorundasınız.

Örneğin:

let kullanici = {
 isim: "Mümtaz",
 yas: 30
};

let klon = {}; // yeni obje

// tüm özelliklerin bunun içine kopyalanması gerekmekte.
for (let anahtar in kullanici) {
 klon[anahtar] = kullanici[anahtar];
}

// şu anda klonu tamamen bağımsız durumda
klon.isim = "İhsan"; // İçindeki veri değiştirildi.

alert( klon.isim ); // orninal objede bu hala Mümtaz olarak durmakta.

Bunun yanında Object.assign metodu da kullanılabilir.

Yazımı:

Object.assign(hedef[, kaynak1, kaynak2, kaynak3...])
 • hedef ve kaynak1,....,kaynak2,...., kaynakN istenildiği kadar olabilir.
 • kaynak1,...,kaynakN e kadar olan tüm objelerin özelliklerini hedef e kopyalar. Diğer bir deyişle, 2. argümandan itibaren tüm değerler birinci argümana kopyalanır, sonra hedef döndürülür.

Örneğin, birkaç tane objeyi bir objeye indirgemek için bu metod kullanılabilir.

let kullanici = { isim: "Mümtaz" };

let izin1 = { okuma: true };
let izin2 = { duzenleme: true };

// bu özellikleri kullanıcıya kopyalamak için
Object.assign(kullanici, izin1, izin2 );

// kullanıcının şimdiki özellikleri, kullanici = { name: "Mümtaz", okuma: true, duzenleme: true }

Eğer obje(kullanici) aynı isimde özelliğe sahipse bu özelliklerin üstüne yazılır.

let kullanici = { isim: "Mümtaz" };

// ismin üstüne yazılır, ve yonetici eklenir.
Object.assign(kullanici, { isim: "Pete", yonetici: true });

// şu anda: kullanici = { isim: "Pete", yonetici: true }

Object.assignile basit bir objeyi kolayca klonlamak da mümkündür:

let kullanici = {
 isim: "Mümtaz",
 yas: 30
};

let klon = Object.assign({}, kullanici);

kullanici objesinin tüm özelliklerini boş bir objeye kopyalar ve bu objeyi döndürür. Aslında daha önce yapılan döngünün aynısı, fakat daha kısa.

Şimdiye kadar kullanici objesinin tüm özelliklerinin ilkel olduğunu varsayıldı. Fakat özellikler içlerinde başka obje barındırabilirler.

Örneğin:

let kullanici = {
 isim: "Mümtaz",
 beden: {
  boy: 182,
  en: 50
 }
};

alert( kullanici.beden.boy ); // 182

Artık eskisi gibi klon.beden = kullanici.beden demek yeterli olmayacaktır. Çünkü kullanici.beden artık bir objedir, objelerin referansları kopyalanır. Öyleyse klon ve kullanici aynı beden objesini kullanırlar.

Şu şekilde:

let kullanici = {
 isim: "Mümtaz",
 beden: {
  boy: 182,
  en: 50
 }
};

let klon = Object.assign({}, kullanici);

alert( kullanici.beden === klon.beden ); // true, doğru aynı obje

// diyelim ki kullanicida değişiklik yaptınız
kullanici.boyut.en++;    // bir özelliği bir yerde değiştirelim
alert(klon.boyut.en); // 51, gördüğünüz üzere birinde yaptığınız değişiklik diğerini de etkiledi.

Bunu düzeltmek için klonlarken eğer obje ise içteki objenin yapısının da kopyalanması gerekmektedir. Buna derinlemesine klonlama denir.

Bu derin klonlama için kullanılan Structured cloning algorithm adında bir algoritma bulunmaktadır. Tekeri tekrar bulmaya gerek olmadığından , uygulaması olan lodash kütüphanesinde bulunan [Structured cloning algorithm]_.cloneDeep(obj) metodu kullanılabilir.

Özet

Objeler ilişkisel dizilerdir. Bunun haricinde bir kaç tane de kendine has özellikleri vardır.

Özellikleri anahtar-değer şeklinde tutarlar:

 • Anahtarlar karakter veya sembol olabilir, genelde karakter kullanılır.
 • Değerler ise herhangi bir veri tipinde olabilir.

Özelliğe erişebilmek için :

 • Nokta yazımı:obj.ozellik
 • Köşeli parantez yazımı: obj["özellik"]. Köşeli parantez ayrıca değişkenden anahtar değerini de alabilir. Örn:obj[varWithKey]

Ek operatörler:

 • Özelliği silmek için: delete obj.ozellik
 • Varlığını kontrol etmek için "anahtar" in obj
 • Döngüde kullanmak için for(let anahtar in obj) kullanılır.

Objeler değer değil de referans tutarlar, yani verilerin hafızadaki adresini. Bundan dolayı Obje değişkenini kopyalamak, veya bir parametreye göndermek demek aslında onun referansını kopyalamak veya referansını bir parametreye göndermek demektir. Tüm olaylar aslında aynı veri üzerinde olur. Bunlar özelliklerin eklenmesi veya silinmesi olabilir.

Eğer objenin “gerçek kopyası” , veya diğer bir deyişle klonu yapılmak istenirse Object.assign veya _.cloneDeep(obj) kullanılabilir.

Bu bölümde “basit obje” veya Obje konusunu işlendi.

JavaScript’te birçok çeşit obje bulunmaktadır:

 • Dizi sıralı olarak verileri tutar.,
 • Date Tarih ve saat bilgilerini tutar.,
 • Error Hata hakkındaki bilgileri tutar…
 • …ve daha bir çoğu.

Bunların kendilerine has özellikler ileride işlenecektir. Bazen okursunuz “Dizi tipinde” veya “Tarih tipinde” diye, halbuki array veya Date diye bir tip yoktur. Bunlar aslında bir objeden türemiştir.

JavaScript dilinde objeler çok güçlüdür. Şu ana kadar anlatılanlar sadece başlangıç seviyesindedir. Objelere daha yakından bakılacak ve ilerleyen bölümlerde daha fazla örnek verilecektir.

Görevler

önem: 5

Her bir fiil için gerekli kodu yazınız.

 1. kullanici adında boş bir obje oluşturun.
 2. isim adında bir özellik ekleyin ve değeri Mazlum olsun.
 3. soyisim adında bir özellik ekleyin ve değeri Mülaim olsun.
 4. isim özelliğini Kemal olarak değiştirin.
 5. isim özelliğini objeden silin.
let kullanici = {};
kullanici.isim = "Mazlum";
kullanici.soyisim = "Mülaim";
kullanici.isim = "Kemal";
delete user.isim;
önem: 5

bosMu(obj) adında bir fonksiyon tanımla ve eğer objenin hiçbir özelliği yok ise true, var ise false döndersin.

Should work like that:

let program = {};

alert( bosMu(program) ); // true

schedule["8:30"] = "uyan";

alert( bosMu(schedule) ); // false

Testler ile korunaklı olan aç.

Objeyi döngüye soktuğunuzda döngüye bir defa bile girer ise bu en az bir özelliği var demektir. Bu durumda false döndürmeniz lazım. Diğer türlü boş olacağından true döndürmeniz lazım.

function bosMu(obj) {
 for (let key in obj) {
  return false;
 }
 return true;
}
function bosMu(obj) {
 for (let key in obj) {
  // döngü başladıysa obje içinde bir özellik var demektir.
  return false;
 }
 return true;
}

Çözümü testler korunaklı alanda olacak şekilde aç.

const ile tanımlanmış objeler değiştirilebilir mi ? Ne düşünüyorsunuz?

const kullanici = {
 isim: "Mazlum"
};

// çalışır mı?
kullanici.isim = "Mahmut";

Tabi ki çalışır, hiçbir problem yok.

const sadece değişkenin kendisinin değişmesine engel olur.

Diğer bir deyişle kullanici bir referans obje tutmaktadır ve bu değişmez. Fakat bunun içeriği değişebilir.

const kullanici = {
 adi: "Mahmut"
};

// calisir
kullanici.isim = "Mahmut";

// hata
kullanici = 123;

Aşağıdaki objede takımın maaşları tutulmaktadır:

let maaslar = {
 Ahmet: 100,
 Ali: 160,
 Mazlum: 130
}

Tüm maaşları toplayan ve toplam adında bir değişkene atayan bir fonksiyon yazınız. Yukarıdaki örnek için değer 390 olmalıdır.

Eğer maaslar bos ise bu durumda sonuç 0 olmalı.

let maaslar = {
 Ahmet: 100,
 Ali: 160,
 Mazlum: 130
};

let toplam = 0;
for (let key in maaslar) {
 toplam += maaslar[key];
}

alert(toplam); // 390
önem: 3

ikiIleCarp(obj) adında bir fonksiyon yazın, bu fonksiyon obj sayısal özelliklerini 2 ile çarpsın.

Örneğin:

// before the call
let menu = {
 en: 200,
 boy: 300,
 baslik: "Menü"
};

ikiIleCarp(menu);

// Çağrı yapıldıktan sonra
menu = {
 en: 400,
 boy: 600,
 baslik: "Menü"
};

Dikkat ederseniz multiplyNumeric bir şey döndürmedi, öyleyse değişikliği olduğu yerde yapmak zorunda. Not: typeof ile objenin tipinin numeric olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Testler ile korunaklı olan aç.

function ikiIleCarp(obj) {
 for (let key in obj) {
  if (typeof obj[key] == 'number') {
   obj[key] *= 2;
  }
 }
}

Çözümü testler korunaklı alanda olacak şekilde aç.

Eğitim haritası

Yorumlar

yorum yapmadan önce lütfen okuyun...
 • Eğer geliştirme ile alakalı bir öneriniz var ise yorum yerine github konusu gönderiniz.
 • Eğer makalede bir yeri anlamadıysanız lütfen belirtiniz.
 • Koda birkaç satır eklemek için <code> kullanınız, birkaç satır eklemek için ise <pre> kullanın. Eğer 10 satırdan fazla kod ekleyecekseniz plnkr kullanabilirsiniz)