1 Ekim 2022
Bu materyal sadece dillerinde mevcuttur. Lütfen Türkçe diline çevirmek için bize yardım edin.

Map, Set, WeakMap ve WeakSet

Şu ana kadar bu karmaşık veri yapılarını gördük:

 • Anahtar değere sahip verileri tutan objeler.
 • Sıralı bir biçimde verileri tutan Diziler.

Ancak bunlar yeterli olmayabiliyorlar. Bu yüzden Map ve Set diye yapılar bulunuyor. (Collections)

Map

Map, anahtar değere sahip veriler tutan bir yapıdır (collection). Tıpkı Obje gibi. Fakat aralarındaki en önemli farklardan biri Mapler anahtar değer olarak herhangi bir tipte olabilirler.

Ana fonksiyonlar şu şekildedir:

 • new Map() – map yaratır.
 • map.set(key, value) – Anahtara değer atar.
 • map.get(key) – Anahtarın değerini döndürür. Eğer öyle bir anahtar yoksa undefined döndürür.
 • map.has(key) – Eğer öyle bir anahtar varsa true yoksa false döndürür.
 • map.delete(key) – Verilen anahtara ait değeri siler.
 • map.clear() – Mapin içini temizler.
 • map.size – anlık eleman sayısını döndürür.

Örneğin:

let map = new Map();

map.set('1', 'str1');  // String tipinde anahtar
map.set(1, 'num1');   // Sayı tipinde anahtar
map.set(true, 'bool1'); // boolean tipinde anahtar

// sıradan Objeleri hatırlıyorsunuzdur. Anahtar değerleri stringe dönüşürdü
// Map anahtar tipini de korur, tıpkı şu 2 farklı şekilde olduğu gibi:
alert( map.get(1)  ); // 'num1'
alert( map.get('1') ); // 'str1'

alert( map.size ); // 3

Gördüğümüz üzere, objelerden farklı olarak, anahtarlar stringe dönüşmediler. Herhangi bir tipte anahtar kullanmak mümkündür.

Map’ler ayrıca anahtar olarak Obje de kullanabilir.

Örneğin:

let john = { name: "John" };

// John'un ziyaret sayısını tutalım
let ziyaretSayisiMap = new Map();

// john map için anahtar olarak kullanıldı
ziyaretSayisiMap.set(john, 123);

alert( ziyaretSayisiMap.get(john) ); // 123

Nesneleri anahtar olarak kullanmak, en dikkate değer ve önemli Map özelliklerinden biridir. String anahtarlar için Obje yeterli olabilir fakat yukarıdaki örnek için Map yerine Obje kullanmak daha zordur.

Eskiden, Mapin olmadığı zamanlarda, geliştiriciler objelere eşsiz tanımlayıcılar eklerdi:

// id değeri ekledik
let john = { name: "John", id: 1 };

let ziyaretSayisi = {};

// şimdi id kullanarak veriyi tuttuk
ziyaretSayisi[john.id] = 123;

alert( ziyaretSayisi[john.id] ); // 123

ziyaretSayisi bir nesne olduğundan, John gibi tüm anahtarları dizelere dönüştürür, bu nedenle “[object Object]” dize anahtarına sahibiz.

…Ama Map kullanması çok daha hoş.

Map anahtarları nasıl karşılaştırır"

Değerlerin eşitliğini test etmek için ‘Map’ SameValueZero algoritmasını kullanır. Bu algoritma sıkı eşitlik === ile kabaca aynıdır fakat farkı NaNın NaNa eşit olmasıdır. Böylece NaN bir anahtar değer olarak kullanılabilir.

Bu algoritma değiştirilemez veya özelleştirilemez.

````"Zincirleme"

Tüm `map.set` çağırmaları mapin kendisini döndürür. Böylece çağırmaları `zincir`leyebiliriz:

```js
map.set('1', 'str1')
 .set(1, 'num1')
 .set(true, 'bool1');
```

Objeden Map

Bir Map oluşturduğumuzda anahtar-değer çifti olarak dizi kullanabiliriz:

// [key, value] çiftlerinden oluşan dizi
let map = new Map([
 ['1', 'str1'],
 [1,  'num1'],
 [true, 'bool1']
]);

Tıpkı bu formatta objeler için anahtar/değer çifti dizisi döndüren bir yerleşik fonksiyon Object.entries(obj) vardır.

Böylece bir objeden bir map oluşturabiliriz:

let map = new Map(Object.entries({
 name: "John",
 age: 30
}));

Burada, Object.entries anahtar/değer çifti dizisi döndürür: [ ["name","John"], ["age", 30] ]. Mapin ihtiyacı olan da buydu.

Map üzerinde yineleme

Map üzerinde döngü yapmak için 3 metod vardır:

 • map.keys() – anahtarlar için bir yinelenebilir döndürür.
 • map.values() – değerler için bir yinelenebilir döndürür.
 • map.entries()[key, value] girişleri için bir yinelenebilir döndürür, for..of içinde varsayılan olarak kullanılır.

Örneğin:

let yemekMap = new Map([
 ['salatalik', 500],
 ['domates', 350],
 ['sogan',  50]
]);

// anahtarlar üzerinde yineleme (sebzeler)
for(let vegetable of yemekMap.keys()) {
 alert(vegetable); // salatalik, domates, sogan
}

// değerler üzerinde yineleme (miktarlar)
for(let amount of yemekMap.values()) {
 alert(amount); // 500, 350, 50
}

// [anahtar, değer] üzerinde yineleme
for(let entry of yemekMap) { // yemekMap.entries() ile aynı
 alert(entry); // salatalik,500 (vb.)
}
Eklenme sırasıyla kullanıldı

Yineleme değerlerin eklenme sırasıyla yapıldı. Sıradan Objelerden farklı olarak Map bu sırayı korur.

Bunun yanı sıra, Map yerleşik forEach metoduna sahiptir, tıpkı Dizi gibi:

yemekMap.forEach( (value, key, map) => {
 alert(`${key}: ${value}`); // salatalik: 500 vb.
});

Set

Set her değerin sadece birer kez olabileceği yapılardır (collection).

Ana fonksiyonlar şu şekildedir:

 • new Set(iterable) – set oluşturur, isteğe bağlı olarak değerler içeren diziden de oluşturulabilir.
 • set.add(value) – bir değer ekler, set’in kendisini döndürür
 • set.delete(value) – değeri siler. Eğer öyle bir değer varsa true yoksa false döndürür.
 • set.has(value) – Eğer öyle bir değer varsa true yoksa false döndürür.
 • set.clear() – set’in içindeki her şeyi siler.
 • set.size – eleman sayısını döndürür.

Örneğin, misafirlerimiz geliyor ve herkesi hatırlamak istiyoruz. Fakat ikinci defa gelenlerin tekrarlanmasını istemiyoruz. Bir ziyaretçinin sadece bir kez “sayılması” gerekiyor.

Set tam olarak ihtiyacımız olan şey:

let set = new Set();

let john = { name: "John" };
let pete = { name: "Pete" };
let mary = { name: "Mary" };

// ziyaretler, bazıları birden çok kez gelmiş
set.add(john);
set.add(pete);
set.add(mary);
set.add(john);
set.add(mary);

// set sadece eşsiz değerler tutar
alert( set.size ); // 3

for(let user of set) {
 alert(user.name); // John (sonraki döngülerde Pete and Mary)
}

Kullanıcılardan oluşan bir dizi Sete alternatif olabilir ve arr.find kullanarak her ekleme yaparken aynısından var mı diye kontrol yapabiliriz. Fakat bu kodumuzun performansını azaltır. Çünkü bu metod ile her seferinde dizinin tüm elemanlarını kontrol etmemiz gerekir. Set eşsizlik kontrolü yapmak için daha iyi optimize edilmiştir.

Set üzerinde yineleme

‘for…of’ veya ‘forEach’ kullanarak set üzerinde yineleme yapmamız mümkündür:

let set = new Set(["portakal", "elma", "muz"]);

for(let value of set) alert(value);

// forEach ile de aynı şekilde:
set.forEach((value, valueAgain, set) => {
 alert(value);
});

Komiktir ki Set içerisindeki forEach` fonksiyonu 3 argümana sahiptir: bir değer, sonra tekrardan bir değer, ve hedef obje. Aslında aynı değeri argümanda 2 kez görürüz.

Bu, 3 argüman alan forEach fonksiyonuna sahip olan Map ile uyumlu olması için yapılmıştır.

Mapin sahip olduğu yineleme yapan fonksiyonlar burada da vardır:

 • set.keys() – değerler için bir yinelenebilir nesne döndürür,
 • set.values()set.keys ile aynı, Map ile uyumlu olması için yapılmış,
 • set.entries()[value, value] girişleri için yinelenebilir obje döndürür, Map ile uyumlu olması için vardır.

WeakMap and WeakSet

WeakSet, JavaScript’in WeakSet’teki ögeleri bellekten kaldırmasını engellemeyen özel bir tür Set dir. WeakMap de Map için aynı şeydir.

Çöp Toplama ( Garbage collection ) konusundan bildiğimiz üzere, JavaScript motoru bir değeri ona erişebildiği(ve potansiyel olarak kullanılabildiği) sürece bellekte tutar.

Örneğin:

let john = { name: "John" };

// Obje erişebilir, john da onun referansı

// referansın üzerine yazalım (overwrite)
john = null;

// obje daha fazla erişebilir olmadığı için bellekten silinir.

Genellikle, bir veri yapısı hafızada bulunduğu sürece onun ögelerine (bir objenin özelliklerine veya bir dizinin elamanlarına) ulaşılabilir ve hafızada tutulabilir kabul edilir.

Normal Mapte bir objeyi anahtar veya değer olarak tutmamızın bir önemi yoktur. Başka referansı olmasa bile bellekte tutulur.

Örneğin:

let john = { name: "John" };

let map = new Map();
map.set(john, "...");

john = null; // referansın üzerine yazalım (overwrite)

// john map içinde tutuldu
// map.keys() kullanarak ona ulaşabiliriz

WeakMap/WeakSet istisnası olarak.

WeakMap/WeakSet nesnenin bellekten kaldırılmasını engellemez.

WeakMap ile başlayalım.

Mapten ilk farkı, anahtarlar obje olmalı, ilkel tipte olamaz.

let weakMap = new WeakMap();

let obj = {};

weakMap.set(obj, "ok"); // düzgün çalışır (anahtar bir obje)

weakMap.set("test", "Whoops"); // Hata verir, çünkü "test" ilkel bir tipte

Şimdi, bir nesneyi anahtar olarak kullanırsak ve o nesneye başka referanslar yoksa – otomatik olarak bellekten (ve mapten) kaldırılır.

let john = { name: "John" };

let weakMap = new WeakMap();
weakMap.set(john, "...");

john = null; // referansın üzerine yazalım (overwrite)

// john bellekten silindi!

Yukarıdaki normal Map örneğiyle karşılaştırın. Şimdi eğer john sadece WeakMap anahtarı olarak var olduysa – otomatik olarak silinir.

…Ve WeakMap keys(), values(), entries() metodlarını desteklemez, yineleme yapamayız. Bu yüzden tüm anahtar veya değerleri çekmemizin bir yolu yoktur.

WeakMap sadece bu metodlara sahiptir:

 • weakMap.get(key)
 • weakMap.set(key, value)
 • weakMap.delete(key, value)
 • weakMap.has(key)

Neden böyle bir sınırlama var? Teknik sebeplerden dolayı. Nesne diğer tüm referansları (yukarıdaki koddaki john gibi) kaybetmişse, otomatik olarak silinecektir. Ancak teknik olarak, temizleme işlemi yapılırken tam olarak belirtilmemiştir.

JavaScript motoru buna karar verir. Bellek temizliğini hemen gerçekleştirmeyi veya sonradan daha fazla silme işlemi yapılana kadar beklemeyi seçebilir. Bu nedenle, teknik olarak WeakMap’in geçerli eleman sayısı bilinmemektedir. Motor onu temizlemiş veya temizlememiş, veya bunu kısmen yapmış olabilir. Bu nedenle, WeakMap’e bir bütün olarak erişen metodlar desteklenmez.

Şimdi böyle bir şeye nerede ihtiyacımız var?

WeakMap fikri, var olan bir nesne için sadece var olduğu sürece bir şeyler depolayabilmemizdir. Ancak, nesneyi, onun için bir şey depoladığımız gerçeğiyle yaşamaya zorlamıyoruz.

weakMap.put(john, "gizli belgeler");
// eğer john ölürse, gizli belgeler yok olacak.

Objeler için bir yerde ana depolama alanına sahip olduğumuz ve sadece obje var olduğu sürece amacımıza yönelik ek bilgileri tutmamız gerektiği durumlarda kullanışlıdır.

Bir örnek görelim.

Örneğin, her kullanıcı için ziyaret sayısını tutan bir kodumuz var. Bilgiler bir map’te saklanır: kullanıcı anahtardır ve ziyaret sayısı değerdir. Bir kullanıcı ayrıldığında, ziyaret sayısını artık saklamak istemiyoruz.

Bunun bir yolu, terk eden kullanıcıları takip etmek ve depolamayı manuel olarak temizlemek olabilir:

let eda = { name: "Eda" };

// map: kullanıcı => ziyaret sayısı
let ziyaretSayisiMap = new Map();

// eda map için anahtardır
ziyaretSayisiMap.set(eda, 123);

// eğer eda bizi terk ederse, ona artık ihtiyacımız yoktur. (Gerçek hayatın aksine...)
eda = null;

// Ama o hala map'te kalmaya devam eder, onu temizlememiz lazım! (Peki ya kalbimizden?)
alert( ziyaretSayisiMap.size ); // 1
// Ayrıca hafızada da durur, çünkü Map onu anahtar olarak kullanıyor.

Bir diğer yol WeakMap kullanmak olabilir:

let eda = { name: "Eda" };

let ziyaretSayisiMap = new WeakMap();

ziyaretSayisiMap.set(eda, 123);

// eğer eda bizi terk ederse, ona artık ihtiyacımız yoktur.
eda = null;

// WeakMap dışında bir referans yoktur,
// Bu yüzden obje hafıza ve ziyaretSayisiMap'ten otomatik olarak silinir.

Sıradan Map ile, bir kullanıcı ayrıldıktan sonra temizlik yapmak sıkıcı bir iş haline gelir: kullanıcıyı yalnızca ana depolama alanından (değişken veya dizi olsun) kaldırmamız değil, aynı zamanda ziyaretSayisiMap gibi ek alanları da temizlememiz gerekir. Ayrıca, kullanıcıların kodun bir yerinde yönetildiği ve ek yapının başka bir yerde olduğu ve kaldırma işlemleri hakkında bilgi almadığı daha karmaşık durumlarda hantal olabilir.

WeakMap işleri daha basit hale getirebilir, çünkü otomatik olarak temizlenir. Yukarıdaki örnekte ziyaret sayısı gibi bilgiler, yalnızca anahtar nesne var olduğunda yaşar.

WeakSet benzer şekilde davranır:

 • Sete benzer, ancak WeakSete yalnızca nesneler ekleyebiliriz (ilkel değil).
 • Bir nesne ona başka bir yerden ulaşılabildiği sürece set içinde var olur.
 • Set gibi, add, has ve deleteyi destekler, ama size, keys() ve yinelemeleri desteklemez.

Örneğin, bir ögenin kontrol edilip edilmediğini takip etmek için kullanabiliriz:

let messages = [
  {mesaj: "Merhaba", kimden: "John"},
  {mesaj: "Nasıl gidiyor?", kimden: "John"},
  {mesaj: "Görüşürüz", kimden: "Alice"}
];

// dizi elemanları ile doldur (3 eleman)
let unreadSet = new WeakSet(messages);

// unreadSet'i mesajın okunup okunmadığını görmek için kullanabiliriz
alert(unreadSet.has(messages[1])); // true
// okuduktan sonra sil
unreadSet.delete(messages[1]); // true

// mesaj geçmişini kaydırdığımızda set otomatik olarak temizlenir
messages.shift();
// unreadSet'i temizlememize gerek yok, şu an 2 elemanı var
// ne yazık ki, ögelerin tam sayısını elde etmek için bir yöntem yoktur, bu yüzden gösteremezsiniz

WeakMap ve WeakSetin en dikkate değer sınırlaması, yinelemelerin olmaması ve mevcut tüm içeriğin alınamamasıdır. Bu rahatsız edici görünebilir, ancak aslında WeakMap / WeakSetin ana işlerini yapmasını engellemez – başka bir yerde saklanan / yönetilen nesneler için “ek” veri depolama alanı olur.

Özet

 • Map – anahtarlı değerler tutan bir yapıdır.(collection)

  normal Objeden farkları:

  • Herhangi bir anahtar için objeler anahtar olabilir.
  • Yinelemeler eklenme sırasıyla yapılır.
  • Ek olarak kullanışlı metodlar, size özelliği.
 • Set – eşsiz değerler tutan bir yapı.(collection)

  • Bir dizi aksine elemanların tekrar sıralanmasına izin vermez.
  • Eklenme sırasıyla tutar.
 • WeakMap – anahtar olarak sadece obje alan ve başka yolla ulaşılamaz hale geldiklerinde onları silen Mapin farklı bir biçimi.

  • Bir bütün olarak yapı üzerinde yapılan işlemleri desteklemez: size yok, clear() yok, yineleme yok.
 • WeakSet – sadece obje tutan ve başka yolla ulaşılamaz hale geldiklerinde onları silen Setin farklı bir biçimi.

  • Aynı şekilde size/clear() ve yinelemeleri desteklemez.

WeakMap ve WeakSet, “ana” nesne depolama alanına ek olarak “ikincil” veri yapıları olarak kullanılır. Nesne, ana depolama alanından kaldırıldığında, yalnızca WeakMap / WeakSet içinde kalır, otomatik olarak temizlenir.

Görevler

önem: 5

arr adında bir diziniz olsun.

essiz(dizi) adında bir fonksiyon yazınız bu fonksiyon dizi'nin eşsiz elemanlarını dönmelidir.

Örneğin:

function essiz(arr) {
 /* kodunuz */
}

let kullanicilar = ["Emine", "Muzaffer", "Fatma", "Kanako",
 "Kanako", "Muzaffer", "Fatma", "Kanako", ":-O"
];

alert( benzersiz(kullanicilar) ); // Emine, :-O

Not: Burada karakterler kullanıldı fakat bunun yerine her tip olabilir. Not: Eşsiz değerler için Set kullanabilirsiniz.

Testler ile korunaklı olan aç.

function unique(arr) {
 return Array.from(new Set(arr));
}

Çözümü testler korunaklı alanda olacak şekilde aç.

önem: 4

Anagramlar aynı sayıda harfi olan aynı harflere sahip kelime demektir. Dizilimleri farklı olmalıdır.

Örneğin:

aks, ask, kas, sak
alim, amil, ilam, imal, imla, mail, mali
açlık, akçıl, çakıl, çalık, çalkı, kaçlı, kalıç, lakç

atemiz(dizi) adında bir fonksiyon yazın ve bu fonksiyon diziyi anagramlardan temizlesin.

Örneğin:

let arr = ["aks", "alim", "açlık", "ask", "ilam", "çalık"];

alert( aclean(arr) ); // "aks,alim,açlık" veya "ask,ilam,çalık"

Hangisi olduğuna bakılmaksızın her anagram grubunda bir tane kelime kalmalıdır. Hangisinin olduğu önemli değildir.

Testler ile korunaklı olan aç.

Tüm anagramları bulmak için öncelikle kelimeleri harflerine ayırıp sonrasında sıralamak gerekmektedir.

Örneğin:

aks, ask, kas, sak
alim, amil, ilam, imal, imla, mail, mali
açlık, akçıl, çakıl, çalık, çalkı, kaçlı, kalıç, lakç
...

Harf sıralı tipler map anahtarları olacak şekilde kaydedilir.

function atemiz(dizi) {
 let map = new Map();

 for(let word of dizi) {
  // kelimeyi harflere ayır, sonrasında birleştir.
  let sorted = word.toLowerCase().split('').sort().join(''); // (*)
  map.set(sorted, word);
 }

 return Array.from(map.values());
}

let arr = ["aks", "alim", "açlık", "ask", "ilam", "çalık"];

alert( atemiz(arr) );

Harflerin sıralanması (*)'da gösterilen zincirleme çağrılar ile yapılır.

Daha kolay anlaşılabilmesi için bunu satırlara ayıralım:

let sorted = arr[i] // AKS
 .toLowerCase() // aks
 .split('') // ['a','k','s']
 .sort() // ['a','k','s']
 .join(''); // aks

İki farklı kelime 'AKS' ve 'ASK' sıralandığında ikisi de 'AKS' olmaktadır.

Bir sonraki satır bu kelimeleri map’e eklemeye yarar:

map.set(sorted, word);

Eğer aynı karakterlere sahip kelime ile tekrar karşılaşılırsa, map olduğundan dolayı bir öncekinin üzerine yazılacaktır. Bundan dolayı her zaman bir karakter-form’u için maksimum bir tane kelimeye sahip olacağız.

Sonunda Array.from(map.values()) bu map değerleri üzerinden döngü yapılmasını sağlar.

Burada Map yerine normal obje de kullanılabilirdi. Çünkü anahtarlar karakter dizisi olacak.

Bu durumda çözüm şu şekilde olabilir:

function atemiz(dizi) {
 let obj = {};

 for (let i = 0; i < dizi.length; i++) {
  let sorted = dizi[i].toLowerCase().split("").sort().join("");
  obj[sorted] = dizi[i];
 }

 return Array.from(Object.values(obj));
}

let arr = ["aks", "alim", "açlık", "ask", "ilam", "çalık"];

alert( atemiz(arr) );
function aclean(arr) {
 let map = new Map();

 for(let word of arr) {
  let sorted = word.toLowerCase().split("").sort().join("");
  map.set(sorted, word);
 }

 return Array.from(map.values());
}

Çözümü testler korunaklı alanda olacak şekilde aç.

önem: 5

map.keys() dizisini alıp bunun ile uğraşmak istenmekte.

Fakat bir problem var:

let map = new Map();

map.set("adi", "Abdullah");

let keys = map.keys();

// Error: numbers.push adında bir fonksiyon bulunmamaktadır.
keys.push("daha fazla");

Neden? keys.push kodunu nasıl düzeltebilirsiniz?

Çünkü map.keys() sıralı erişim objesi ( iterable ) döndürüyor. push metodu dizi'lere ait bir metoddur.

Array.from ile bunu diziye çevirebilirsiniz:

let map = new Map();

map.set("adi", "Abdullah");

let keys = Array.from(map.keys());

keys.push("daha fazla");

alert(keys); // adi, daha fazla
önem: 5

Mesajların bulunduğu bir dizi düşünün:

let mesajlar = [
  {metin: "Merhaba", kimden: "Ahmet"},
  {metin: "Nasıl Gidiyor?", kimden: "Ahmet"},
  {metin: "Sonra görüşürüz", kimden: "Mehmet"}
];

Kodunuz bu diziye erişebilir, fakat mesajlar başkasının koduyla yönetiliyor. Yeni mesajların eklenmesi, eskilerin silinmesi gibi olayların ne zaman olduğunu bilmiyorsunuz.

Peki “okunmuş mesajlar”'ı bulabilmek için ne tür bir veri yapısı kullanmanız gerekmektedir? Bu yapı “okundu mu?” sorusuna doğru bir şekilde cevap verebilmeli.

Not: mesajlar'dan herhangi bir mesaj silindiğinde sizin yapınızda da bu mesaj silinmelidir.

Not: Mesaj objesini doğrudan değiştirmemelisiniz. Başkasının kodu olduğundan ekstra özellikler beklenmeyen sorunlara neden olabilir.

En mantıklı çözüm WeakSet'tir.

let mesajlar = [
  {metin: "Merhaba", kimden: "Ahmet"},
  {metin: "Nasıl Gidiyor?", kimden: "Ahmet"},
  {metin: "Sonra görüşürüz", kimden: "Mehmet"}
];

let okunanlar = new WeakSet();

// iki mesaj okundu
okunanlar.add(mesajlar[0]);
okunanlar.add(mesajlar[1]);
// okunanlar'ın iki elemanı var.

// ... Birincisi tekrar okunursa
okunanlar.add(mesajlar[0]);
// okunanlar hala 2 tane eşsiz elemana sahip


// cevapla:mesajlar[0] okundu mu?
alert("Read message 0: " + okunanlar.has(mesajlar[0])); // true

mesajlar.shift();
// şimdi mesajların 1 elemanı var ( teknik olarak hafıza daha sonra silinebilir)

WeakSetmesajların saklanmasını ve içinde aranan mesajların olup olmadığını söyleyebilecek bir mekanizmadır.

Kendini otomatik olarak temizler. Burada karşılaşılan zorluk döngüye girmemesidir. “tüm okunan mesajlar”'ı doğrudan gösteremez. Fakat bunu diziyi döngüye sokup sonrasında bu WeakSet'te olanları filtreleyerek çözebilirsiniz.

Not: Her mesaja kendi özelliğimizi eklemek eğer mesajlar dizisi başkası tarafından yönetiliyor ise tehlikeli olabilir, fakat bunu özmek için symbol kullanılabilir.

Aşağıdaki gibi:

// symbolic özellikler sadece bizim kodumuz tarafından bilinir.
let okunduMu = Symbol("okunduMu");
mesajlar[0][okunduMu] = true;

Şimdi eğer başkası for..in ile mesajlar dizisini dönmeye çalışsa bile gizli olarak eklediğimiz okunduMu görünmeyecektir.

önem: 5

öncegi görevde mesaj dizisi vardı. Burada da durum ona benzer.

let mesajlar = [
  {metin: "Merhaba", kimden: "Ahmet"},
  {metin: "Nasıl Gidiyor?", kimden: "Ahmet"},
  {metin: "Sonra görüşürüz", kimden: "Mehmet"}
];

Şimdiki soru: Mesajın “ne zaman okunduğunu tutmak için” hangi veri yapısını önerirsiniz.

Bir önceki görevde sadece “evet/hayır” tutmanız gerekmişti. Şimdi ise “ne zaman” bilgisinin tutulması gerekir, aynı şekilde eğer mesajlardan silindiğinde sizin oluşturduğunuz yapıdan da silinmesi gerekir.

Date ( tarih ) objesini tutmak için yine WeakMap kullanabilirsiniz.

let mesajlar = [
  {metin: "Merhaba", kimden: "Ahmet"},
  {metin: "Nasıl Gidiyor?", kimden: "Ahmet"},
  {metin: "Sonra görüşürüz", kimden: "Mehmet"}
];

let readMap = new WeakMap();

readMap.set(messages[0], new Date(2017, 1, 1));
// Date(tarih) objesini ilerleyen konularda göreceksiniz.
Eğitim haritası

Yorumlar

yorum yapmadan önce lütfen okuyun...
 • Eğer geliştirme ile alakalı bir öneriniz var ise yorum yerine github konusu gönderiniz.
 • Eğer makalede bir yeri anlamadıysanız lütfen belirtiniz.
 • Koda birkaç satır eklemek için <code> kullanınız, birkaç satır eklemek için ise <pre> kullanın. Eğer 10 satırdan fazla kod ekleyecekseniz plnkr kullanabilirsiniz)